Algemene Voorwaarden


Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm!

Harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen.

Elektronische zon/wind/regen besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

 

 

 

Algemene voorwaarden PMA-Montage

 

01  Toepasselijkheid  

 

01.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen PMA-Montage, alsmede op alle door PMAMontage met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

 

01.2  Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door PMA-Montage niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

 

01.3  Afwijkingen van de voorwaarden binden PMA-Montage slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

01.4  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

PMA-Montage: PMA-Montage gevestigd aan KJlein-frankrijk 27B te Goes. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65197887.

Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met PMA-Montage een overeenkomst is aangegaan, dan wel van PMA-Montage een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Product: alle door PMA-Montage verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buitenzonwering & horren.

Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

 

02  Aanbiedingen

 

02.1  Alle aanbiedingen van PMA-Montage zijn vrijblijvend.

  

02.2  Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van PMA-Montage zijn eerst na schriftelijke of electronische aanvaarding voor PMA-Montage bindend.

 

03  Levering

 

03.1  Alle producten van PMA-Montage worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

 

03.2  PMA-Montage heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

 

03.3  Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

 

03.4  Overschrijding van leveringstermijnen door PMA-Montage geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

 

03.5  Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

 

03.6  Alvorens (verder) te presteren of te leveren is PMA-Montage voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

 

03.7  PMA-Montage is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens PMA-Montage, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

 

04  Eigendomsvoorbehoud

 

04.1  De door PMA-Montage aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van PMA-Montage totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

 

04.2  Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens PMA-

Montage, is PMA-Montage gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.

Wederpartij staat PMA-Montage toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

04.3  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

 

05  Prijzen en betalingscondities

 

05.1  Facturen van PMA-Montage dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

 

05.2  Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

 

05.3  In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

 

05.4  Al hetgeen de wederpartij aan PMA-Montage is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

 

05.5  PMA-Montage is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

 

05.6  PMA-Montage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

 

06  Reclames

 

06.1  Reclames ten aanzien van de door PMA-Montage geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan PMA-Montage te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

 

06.2  Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens PMA-Montage, evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

 

06.3  In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

 

07  Aansprakelijkheid

 

07.1  In geval van gegronde reclame is PMA-Montage slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door PMA-Montage zijn terugontvangen, zulks ter keuze van PMA-Montage.

 

07.2  Voor het overige is elke aansprakelijkheid van PMA-Montage voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.

 

08  Overmacht

 

08.1  Van overmacht aan de zijde van PMA-Montage is sprake, indien PMA-Montage na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van PMA-Montage als bij derden van wie PMA-Montage de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van PMA-Montage ontstaan.

 

08.2  Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke PMA-Montage door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

 

08.3  Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 

09  Ontbinding

 

09.1  Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens PMAMontage rustende verplichting is PMA-Montage gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door PMA-Montage geleden c.q. te lijden schade.

 

10  Toepasselijk recht en forum

 

10.1  Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van PMA-Montage, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van PMA-Montage

 

11  Garantie

 

11.1  Op alle producten geeft PMA-Montage 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Met uitzondering van ons horren assortiment en optrekbanden van geleverde producten.Garantie termijn hiervoor bedraagt 2 jaar, met uitzondering van de electronische aandrijving, hierop geven wij 2 jaar garantie. Op al onze Vuurtafels geven wij 1 jaar fabrieksgarantie. Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken met naad. Bij alle soltis, sunworker en sunsilk doeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beinvloed. Op alle halogeen en LED lampen word geen garantie gegeven. Binnen de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen.

 

11.2  Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.

 

11.3  Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen,schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.

 

 


KvK-nummer 65197887  |  Bank NL56 ABNA 0427 5192 92  |  info@pmamontage.nl